ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA 

 1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Sprzedawcy: 37-420 Rudnik nad Sanem, Kopki ul. Wygodna 58, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@polskawiklina.pl. Kupujący zobowiązany jest także odesłać Sprzedawcy nabyty Towar, zapakowany w sposób, który zapobiega ewentualnym zniszczeniom Towaru lub jego opakowania podczas transportu wraz z dowodem potwierdzającym zakup.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Towaru w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi drogą elektroniczną od dnia jej zawarcia. Termin czternastodniowy dotyczy dni kalendarzowych.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności biegnie od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z tym, że w przypadku, gdy Umowa:
 • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 1. Jeżeli Kupujący nie został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy, prawo do odstąpienia od Umowy wygasa po 12 miesiącach od upływu czternastodniowego terminu określonego w ust. 1.
 2. Jeżeli Kupujący został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Kupującemu informacji o tym prawie.
 3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży dostępnego na stronie Sklepu internetowego: Formularz odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Wybór formularza przyspiesza jednak znacznie procedurę zwrotu kosztów. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.
 4. Kupujący winien zwrócić Towary na adres Sprzedawcy: z wyraźnym dopiskiem „ZWROT”.
 5. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem. W ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki od Kupującego, Sprzedawca sprawdzi stan przekazanego Towaru (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością). Jeżeli zwrot Towaru zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie Towaru), Sprzedawca przekaże Kupującemu na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu Towaru. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny Sprzedawca odeśle Towar zaś kosztem przesyłki obciąży Kupującego.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kupującego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca nie odbiera Towarów przesłanych do niego za pobraniem.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu m.in. w odniesieniu do umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb „Towar spersonalizowany”,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • której przedmiotem jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Prawo do zwrotu Towaru w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia Kupującemu, stosuje się tylko do sprzedaży Towaru osobie fizycznej będącej Konsumentem oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

ODBIÓR TOWARU

 1. Sprzedawca informuje, że obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu, w obecności kuriera lub dostawcy.
 2. W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki w trakcie jej sprawdzenia okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku Kupujący jest zobowiązany odmówić przyjęcia przesyłki i zażądać od przewoźnika ustalenia protokolarnie stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Protokół odmowy przyjęcia Towaru powinien zawierać informacje o rodzaju uszkodzeń mechanicznych.
 3. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości związanych z odbiorem Towaru Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego lub w niniejszym Regulaminie.
 4. Nieuzasadniona odmowa odbioru Towaru lub jego nieodebranie w wyznaczonym terminie, uprawnia Sprzedawcę do wezwania Kupującego do wykonania Umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu jej wykonania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wykonania przez Kupującego Umowy sprzedaży, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Kupującym i obciążyć Kupującego kosztami zwrotu Towaru.

Szczegółowe informacje dotyczące Zwrotów i Reklamacji dostępne są w Regulaminie Sklepu www.polskawiklina.pl