Skip to main content

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

POLSKAWIKLINA.PL

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

§ 1

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.polskawiklina.pl/ jest Judyta Misiak – Jarzyło prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod nazwą: MULTI FIRMA JUDYTA MISIAK – JARZYŁO z siedzibą w (37-420) Rudnik nad Sanem, Kopki, ul. Wygoda 58, NIP: 6020100133, REGON: 365899325, zwana w dalszej części Regulaminu: „Sprzedawcą, Usługodawcą lub Administratorem danych”.
 2. Kontakt ze Sklepem internetowym odbywa się poprzez:
 • adres do korespondencji pocztowej: 37-420 Rudnik nad Sanem, Kopki ul. Wygoda 58,
 • adres do zwrotu Towarów: 37-420 Rudnik nad Sanem, Kopki ul. Wygoda 58,
 • adres poczty elektronicznej:
 1. sklep@polskawiklina.pl – obsługa zamówień,
 2. zwroty@polskawiklina.pl – obsługa zwrotu i reklamacji Towaru
 3. office@polskawiklina.pl – współpraca, obsługa zamówień hurtowych
 • telefonicznie: +48 603 170 926 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00 – (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym warunki zawierania i wykonywania Umów sprzedaży, zasady składania Zamówień na Towary oraz realizacji Zamówień, zasady zapłaty ceny za Towary, a także uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zwarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§ 2

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych terminów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich używania wyraźnie wynika co innego:

 • CENA – określona w złotych polskich (PLN) kwota brutto należna Sprzedawcy za przeniesienie własności Towaru na Kupującego zgodnie z Umową sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są wskazane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie i jest zależna od wybranego przez Klienta sposobu płatności i rodzaju dostawy. Kupujący jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia,
 • DOSTAWA­powierzenie przez Sprzedawcę Towarów przeznaczonych dla Kupującego podmiotom trzecim w celu ich dostawy,
 • HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Kupującego podczas procesu Rejestracji,
 • KONSUMENT – rozumiany jest jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • KONTO – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą oraz loginem i hasłem podanym przez Kupującego, umożliwiająca mu korzystanie z rozszerzonych funkcjonalności/usług Sklepu w zależności od wybranego wariantu, przy czym Kupujący w celu złożenia Zamówienia na zakup Towaru nie jest zobligowany do utworzenia Konta,
 • KOSZYK – usługa udostępniona każdemu Kupującemu, który korzysta ze Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów,
 • KUPUJĄCY (Klient) – użytkownik Sklepu internetowego rozumiany jako osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, która dokonuje Zamówienia i kupna Towaru dostępnego w Sklepie internetowym działającym pod adresem: http://www.polskawiklina.pl/,
 • NEWSLETTER – usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sklepu internetowego cyklicznych informacji w szczególności o zmianie Regulaminu, usługach świadczonych przez Sklep internetowy, w tym o wszelkich nowościach technicznych, promocjach, konkursach i wydarzeniach. Usługa ta będzie realizowana poprzez przesyłanie na podany przez Klienta adres e- mail lub numer telefonu, wiadomości od Sprzedawcy,
 • REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu w systemie Sklepu internetowego przez Kupującego Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta,
 • REGULAMIN – niniejszy dokument szczegółowo określający zasady kupna i sprzedaży dokonywane za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.polskawiklina.pl/,
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI – zbór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego stanowiący integralną część Regulaminu,
 • PROMOCJA – zniżka/rabat udzielana Kupującym w Sklepie Internetowym, oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej ceny określonego Towaru,
 • PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY – osoba fizyczna działająca na prawach Konsumenta zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego, osoba ta objęta jest ochroną wyłącznie w zakresie klauzul niedozwolonych, odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru oraz prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
 • SPRZEDAWCA – Judyta Misiak – Jarzyło prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod nazwą: MULTI FIRMA JUDYTA MISIAK – JARZYŁO z siedzibą w (37-420) Rudnik nad Sanem, Kopki, ul. Wygoda 58, NIP: 6020100133, REGON: 365899325,
 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy działający pod adresem: http://www.polskawiklina.pl/,
 • TOWAR – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, będący przedmiotem Umowy sprzedaży, Towary prezentowane w Sklepie internetowym są rękodziełem każdorazowo wytworzonym w sposób nieprzemysłowy z naturalnych materiałów,
 • TOWAR SPERSONALIOZWANY – niepodlegający zwrotowi Towar, który został wykonany przez Sprzedawcę, według specyfikacji dostarczonej przez Kupującego, przez co należy rozumieć zarówno Towary o cechach indywidualnych wyprodukowane na zamówienie Kupującego, jak też towary o nietypowych cechach i wzorach określonych przez Kupującego,
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego Towarów za zapłatą Ceny, powiększonej o ewentualny koszt wysyłki, której warunki szczegółowo określa niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). W razie wątpliwości, za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Sprzedawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sklepem internetowym, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia tych usług przez te podmioty,
 • USTAWA – rozumie się przez to w zależności od kontekstu użytego w niniejszym Regulaminie: ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r., ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym jakim jest Sklep internetowy działający pod adresem: http://www.polskawiklina.pl/ w tym do akceptacji Regulaminu, zawarcia Umowy sprzedaży lub korzystania z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę,
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towary jakie zamierza nabyć Kupującego oraz dane Kupującego niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

DZIAŁ II

ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 3

 1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 3. Usługodawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania z Konta utworzonego podczas Rejestracji lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości usług Sklepu internetowego w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy:
 • Kupujący podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • Kupujący dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
 • Kupujący przekazywał za pośrednictwem Sklepu internetowego treści zabronione przez przepisy prawa.
 1. Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 2. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto Kupującego, oraz usługa interaktywny formularz Zamówienia.

 

ROZDZIAŁ II

USŁUGA KONTO KLIENTA

§ 4

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Kupującego w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
 2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Kupującego: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 3. Kupujący, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Kupującego, takich jak np.: historia zamówień oraz możliwość edycji adresów wysyłki.
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.

ROZDZIAŁ III

USŁUGA INTERAKTYWNY FORMULARZ

 

§ 5

 1. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dodania Towaru do koszyka z pominięciem Rejestracji i utworzenia Konta Kupującego.
 2. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

ROZDZIAŁ IV

USŁUGA NEWSLETTER

 1. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie, w którym Klient zaznaczył stosowne pole (check-box) podczas Rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.
 2. Umowy o świadczenie Usług elektronicznych Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

ROZDZIAŁ V

WYMAGANIA TECHNICZNE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 6

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych Sklepu internetowego wymagany jest dostęp do Internetu oraz aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wymogów technicznych niezbędnych do współpracy ze Sklepem internetowym.
 2. Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie dostęp do infrastruktury niezbędnej do korzystania ze Sklepu internetowego.
 3. Świadczenie Usług elektronicznych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych za zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 4. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenie, za pomocą którego Kupujący korzysta ze Sklepu internetowego spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa:
 1. Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej,
 2. Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub
 3. Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej.
 • rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit,
 • posiadanie przez Kupującego aktywnego konta e-mail.
 1. Usługodawca uprawniony jest do zawieszania świadczenia Usług elektronicznych oraz wstrzymania działań Sklepu internetowego na okres niezbędny do wykonania działań modernizacyjnych lub konserwacyjnych dotyczących Sklepu, o czym każdorazowo poinformuje Kupujących z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 

§ 7

 1. Kupującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych w każdej chwili. Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez konieczności wskazania przyczyn tego wypowiedzenia przez Kupującego.
 2. Wypowiedzenia umowy należy dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-milowy: zwroty@polskawiklina.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu). Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
 3. W przypadku Kupujących będących Konsumentami w powyższym zakresie zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach Konsumenta określające odstąpienie Konsumenta od umowy świadczenia Usług elektronicznych (14 dni).
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Kupujący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Kupujących korzystających ze Sklepu internetowego Usługodawcy.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru) Kupujący może składać:
 • pisemnie na adres: 37-420 Rudnik nad Sanem, Kopki ul. Wygoda 58,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@polskawiklina.pl.
 1. Zaleca się̨ podanie przez Kupującego w opisie Reklamacji:
 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
 • żądania Kupującego oraz,
 • danych kontaktowych składającego Reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu Reklamacji.
 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, chyba, że z przepisów prawa wynika inaczej.
 2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Kupującego lub w inny podany przez Kupującego sposób.

 

DZIAŁ III

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

§ 8

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia Zamówienia:
 • złożenie Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji w systemie Sklepu internetowego,
 • złożenie Zamówienia bez Rejestracji,
 • złożenie Zamówienia oraz jednoczesne zarejestrowanie się,
 • złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@polskawiklina.pl.
 1. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wybór opcji dla firmy lub klienta indywidualnego.
 2. Złożenie Zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego (§ 8 ust 1 pkt 1) polega na dodaniu odpowiednich Towarów do Koszyka internetowego. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące Kupującego Towary znajdują się w Koszyku, należy podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz dane do wysyłki, dane Towaru (rodzaj Towaru oraz jego ilość) a także wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i złożyć Zamówienie poprzez naciśnięcie pola ZAMAWIAM.
 3. W przypadku wyboru opcji tzw. „szybkich zakupów” (§ 8 ust 1 pkt 2), po dokonaniu wyboru Towaru należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka”, po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka ” i dokonać zakupu. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące Kupującego Towary znajdują się w Koszyku, należy podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz dane do wysyłki, dane Towaru (rodzaj Towaru oraz jego ilość) a także wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i złożyć Zamówienie poprzez naciśnięcie pola ZAMAWIAM.
 4. Złożenie Zamówienia oraz jednoczesne zarejestrowanie się (§ 8 ust 1 pkt 3) polega na dodaniu odpowiednich Towarów do Koszyka internetowego. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące Kupującego Towary znajdują się w koszyku, należy podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz dane do wysyłki, dane Towaru (rodzaj Towaru oraz jego ilość) a także wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i złożyć Zamówienie poprzez naciśnięcie pola ZAMAWIAM.
 5. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@polskawiklina.pl, polega na podaniu w korespondencji elektronicznej wybranych Towarów ich ilości oraz podaniu swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz danych do wysyłki.
 6. W trakcie składania Zamówień, o których mowa w 8 ust 1 niniejszego regulaminu Kupujący zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
 7. Towary prezentowane w Sklepie internetowym są ręcznie wykonywane co oznacza, iż mogą występować naturalne rozwarstwienia i pęknięcia w zastosowanym materiale oraz nieznaczne różnice co do ich koloru a także rozmiaru w stosunku do tego co Sprzedawca wskazał w ofercie zamieszczonej na stronie Sklepu internetowego.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 48 do 96 godzin od otrzymania Zamówienia potwierdzić Zamówienie u Kupującego drogą elektroniczną.. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (tj. soboty, niedziele i święta).
 • Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 • W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Złożenie Zamówienia i/lub Rejestracja w Sklepie internetowym są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego Zamówienia lub wycofać złożone Zamówienie za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: sklep@polskawiklina.pl lub telefonicznie, jedynie do momentu wpłaty podanej w Zamówieniu kwoty pieniędzy. Jeśli Kupujący dokona płatności za zamówiony Towar, nie może zmienić ani wycofać Zamówienia.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia złożonego przez Kupującego a w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do jego poprawności dokonuje jego korekty w porozumieniu z Kupującym, zaś w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień przez Kupującego niniejszego Regulaminu Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę pod warunkiem, dostępności Towaru w magazynie Sklepu internetowego.
 • Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego stanowi ofertę w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 • Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towary widoczne w ofercie Sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego Zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty Ceny przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego kwotę.
 • Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą (takie zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej). Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku:
 • błędnego/częściowego wypełnienia formularzu Zamówienia oraz braku potwierdzenia Zamówienia;
 • w czasie 5 dni nie zostanie zaksięgowana Kwota Zamówienia na koncie bankowym, Sprzedawcy podany na stronie http://www.polskawiklina.pl/;
 • wysłana przesyłka nie zostanie odebrana.
 • Na wszystkie Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu Faktura lub Paragon. Jeśli Konsument zachce otrzymać dowód zakupu w postaci Faktury, zobowiązany jest do zaznaczenia takiej opcji podczas składania Zamówienia.

 

ROZDZIAŁ II

PŁATNOŚĆ

 

§ 9

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży Kupujący zobowiązany jest zapłacić wskazaną w Zamówieniu Cenę Towarów oraz koszt ich wysyłki.
 2. Cena poszczególnych Towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane Ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania Zamówienia.
 3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sklepu internetowego (w tytule przelewu należy wpisać numer Zamówienia oraz dane Sprzedawcy): numer rachunku Alior Bank  08 2490 1044 0000 4200 9362 5838
 • płatność za pośrednictwem szybkich płatności Tpay,
 • płatność przy odbiorze osobistym – należność za Zamówiony Towar pobierana jest od Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.
 1. Ceny widniejące na stronie Sklepu internetowego, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Cen Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie Sklepu internetowego, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny lub warunków akcji promocyjnych.

ROZDZIAŁ III

DOSTAWA

 

§ 10

 1. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w Zamówieniu sposób.
 2. Zamówiony Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z błędami popełnionymi przez Kupującego, który w sposób nieprawidłowy lub błędny wypełnił formularz Zamówienia co doprowadziło do niedoręczenia Towaru do Kupującego i związaną z tym nieuzasadnioną odmową odbioru Towaru. Koszty związane z ponowną obsługą takiego Zamówienia oraz wysyłką Towaru ponosi wyłącznie Kupujący.
 3. Sprzedawca dostarczy Towary za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika.
 4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.

 

ROZDZIAŁ IV

ODBIÓR TOWARU

 

§ 11

 1. Sprzedawca informuje, że obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu, w obecności kuriera lub dostawcy.
 2. W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki w trakcie jej sprawdzenia okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku Kupujący jest zobowiązany odmówić przyjęcia przesyłki i zażądać od przewoźnika ustalenia protokolarnie stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Protokół odmowy przyjęcia Towaru powinien zawierać informacje o rodzaju uszkodzeń mechanicznych.
 3. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości związanych z odbiorem Towaru Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerami telefonów lub pod adresem e-mail wskazanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego lub w niniejszym Regulaminie.
 4. Nieuzasadniona odmowa odbioru Towaru lub jego nieodebranie w wyznaczonym terminie, uprawnia Sprzedawcę do wezwania Kupującego do wykonania Umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu jej wykonania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wykonania przez Kupującego Umowy sprzedaży, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Kupującym i obciążyć Kupującego kosztami zwrotu Towaru.

 

DZIAŁ IV

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

ROZDZIAŁ I

OGÓLNE ZASADY REKLAMACJI ZAKUPIONEGO TOWARU

 

§ 12

 1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupujących będących Konsumentami oraz Kupujących będących Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi za sprzedany Towar są określone w przepisach prawa, tj. odpowiednio:
 • w przypadku Towarów zakupionych do dnia 31 grudnia 2022 r., zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Towaru określają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r.,
 • w przypadku Towarów kupionych od dnia 01 stycznia 2023 r. zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży określają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności Rozdział 5a i art. 43a Ustawy o prawach konsumenta i następne.
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego o którym mowa w ust 1 powyżej pisemnie na adres: 37-420 Rudnik nad Sanem, Kopki ul. Wygoda 58 lub drogą elektroniczną na adres email zwroty@polskawiklina.pl. Jeżeli reklamacja dotyczy Towaru konieczne jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z żądaniem, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Towaru i ustosunkowania się do żądań Kupującego.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia Towaru wykraczające ponad jego zwykłe użytkowanie, spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek i zaleceń producenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. Sprzedawca nie uznaje reklamacji związanych z:
 • naturalnymi rozwarstwieniami, ostrymi elementami, pęknięciami i nierównościami Towarów z wikliny;
 • odchyleniami i różnicami w kolorze oraz rozmiarze Towarów z wikliny;
 • nieprawidłowym użytkowaniem Towarów z wikliny, w szczególności Towarów dla dzieci, które mają charakter kolekcjonerski a ich użytkowanie przez dzieci odbywa się na wyłączną odpowiedzialność opiekuna.
 1. Sprzedawca zastrzega także, że Towary z wikliny są wyrobami ręcznymi i nie posiadają atestów. Towary z wikliny wykonywane są przy użyciu zszywek, gwoździ i wkrętów oraz innych metalowych elementów, mogą zawierać ostre elementy i wykończenia. Zaleca się umieszczanie tych Towarów na płytkach, dywanie lub zabezpieczenie ich filcem. Ze względu na właściwości wikliny Towary te należy także chronić przed słońcem i deszczem.
 2. Podstawą do przyjęcia reklamacji przesyłek uszkodzonych przez kuriera jest:
 • protokół szkody, spisany w obecności kuriera po sprawdzeniu zawartości w jego obecności,
 • jeśli spisanie protokołu szkody przy kurierze okazało się niemożliwe, należy spisać protokół online na stronie przewoźnika najpóźniej do 3 dni kalendarzowych ze wskazaniem winy przewoźnika:
 1. DPD: https://protokol.dpd.com.pl/,
 2. Poczta Polska: https://ereklamacje.poczta-polska.pl/wniosek_reklamacyjny/customer-type
 • udokumentowanie uszkodzenia w postaci zdjęć zwartości przesyłki, powstałej szkody, opakowania i przesłanie korespondencji elektronicznej wraz z opisem uszkodzeń na zwroty@polskawiklina.pl wraz z numerem Zamówienia.

ROZDZIAŁ II

REKLAMACJA ZAKUPIONEGO TOWARU NA PODSTAWIE RĘKOJMI

 

§ 13

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji Towarów kupionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 2. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady Towaru (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).
 3. W razie stwierdzenia wady Towaru Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, Sprzedaży w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady,
 • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest wówczas zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;
  z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 1. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 2. W sytuacji wskazanej w ust. 2 powyżej, jeśli do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu cywilnego, Kupujący zobowiązany będzie dostarczyć Towar.
 3. Kupujący ma obowiązek zapakować odsyłany Towar w odpowiedni sposób zgodnie z jego właściwościami, tak aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom powstałym podczas transportu. Koszt przesłania Towaru w ramach reklamacji ponosi Sprzedawca, jednakże dopiero w chwili uznania reklamacji, dokonując zwrotu poniesionych przez Kupującego kosztów w sposób przez niego wskazany w reklamacji. Sprzedawca nie odbiera Towarów przesłanych do niego za pobraniem. Kupujący jest zobowiązany odesłać Towar do 7 dni od zgłoszenia reklamacji.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu wskazanemu w ust. 2 powyżej. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

ROZDZIAŁ III

REKLAMACJA ZAKUPIONEGO TOWARU NA PODSTAWIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ

§ 14

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji Towarów kupionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego od dnia 01 stycznia 2023 roku.
 2. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta dotyczących niezgodności towaru z Umową Sprzedaży (Rozdział 5a, art. 43a i następne Ustawy o prawach konsumenta).
 3. W razie niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać naprawy Towaru lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może: wymienić Towar, gdy Kupujący żądał naprawy, lub naprawić Towar, gdy Kupujący żądał wymiany.
 4. Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży, a Kupujący może zgłosić żądanie wskazane w ust. 6 poniżej. Dla oceny „nadmierności kosztów” bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.
 5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 powyżej Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca naprawia lub wymienia Towar w rozsądnym czasie od chwili, kiedy Kupujący poinformował Sprzedawcę o niezgodności Towaru i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca ponosi koszt naprawy lub wymiany Towaru. Sprzedawca zapewnia odbiór Towaru na własny koszt.
 6. W razie stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać obniżenia Ceny albo zwrotu Ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
 • brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
 • brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo zwrot Ceny z powodu odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3 powyżej;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 1. Obniżona Cena pozostaje w takiej proporcji do Ceny Towaru, w jakiej wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży zostaje do wartości Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu kwotę należną w ramach obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu Ceny.
 2. Kupujący, o którym mowa w ust. 1 nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży i żądać zwrotu Ceny za Towar, jeśli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Przyjmuje się, że niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest istotna.
 3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym Rozdziale Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany niezwłocznie zwraca Sprzedawcy Towar na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu Cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Towaru lub dowodu odesłania Towaru. Jeśli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Towarów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży wszystkich Towarów jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 • Sprzedawca zwraca Cenę takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.
 • Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Towaru i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
 • Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jeśli Kupujący, o którym mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Towar jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) i zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

ROZDZIAŁ IV

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 

§ 15

 1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Sprzedawcy: 37-420 Rudnik nad Sanem, Kopki ul. Wygodna 58, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@polskawiklina.pl. Kupujący zobowiązany jest także odesłać Sprzedawcy nabyty Towar, zapakowany w sposób, który zapobiega ewentualnym zniszczeniom Towaru lub jego opakowania podczas transportu wraz z dowodem potwierdzającym zakup.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Towaru w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi drogą elektroniczną od dnia jej zawarcia. Termin czternastodniowy dotyczy dni kalendarzowych.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności biegnie od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z tym, że w przypadku, gdy Umowa:
 • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 1. Jeżeli Kupujący nie został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy, prawo do odstąpienia od Umowy wygasa po 12 miesiącach od upływu czternastodniowego terminu określonego w ust. 1.
 2. Jeżeli Kupujący został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Kupującemu informacji o tym prawie.
 3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży dostępnego na stronie Sklepu internetowego: Formularz odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Wybór formularza przyspiesza jednak znacznie procedurę zwrotu kosztów. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.
 4. Kupujący winien zwrócić Towary na adres Sprzedawcy: z wyraźnym dopiskiem „ZWROT”.
 5. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem. W ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki od Kupującego, Sprzedawca sprawdzi stan przekazanego Towaru (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością). Jeżeli zwrot Towaru zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie Towaru), Sprzedawca przekaże Kupującemu na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu Towaru. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny Sprzedawca odeśle Towar zaś kosztem przesyłki obciąży Kupującego.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kupującego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca nie odbiera Towarów przesłanych do niego za pobraniem.
 • Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu m.in. w odniesieniu do umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb „Towar spersonalizowany”,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • której przedmiotem jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 • Prawo do zwrotu Towaru w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia Kupującemu, stosuje się tylko do sprzedaży Towaru osobie fizycznej będącej Konsumentem oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDACYCH KONSUMETAMI

§ 16

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Kupujących niebędących Konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą nieposiadających statusu Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Jeżeli zwrot Towaru zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie Towaru), Sprzedawca przekaże Kupującemu na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu Towaru. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny Sprzedawca odeśle Towar zaś kosztem przesyłki obciąży Kupującego. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny bez względu na wybrany przez Kupującego sposób płatności.
 4. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Kupującego niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru dostawcy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Kupującemu, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem dostawcy Kupujący nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności dostawcy w tym spisać z dostawcą protokół.

 

DZIAŁ V

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 17

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu a przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania Zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest: Judyta Misiak – Jarzyło prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod nazwą: MULTI FIRMA JUDYTA MISIAK – JARZYŁO z siedzibą w (37-420) Rudnik nad Sanem, Kopki, ul. Wygoda 58, NIP: 6020100133, REGON: 365899325.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji Zamówień w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, realizacji Reklamacji, zwrotów oraz odstąpienia od Umowy sprzedaży, świadczenia przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Zgromadzone przez Sprzedawcę dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe cele realizowane są zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym także jako rozporządzenie RODO.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie konta Kupującego oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia, w przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji Konta Kupującego.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Kupującego. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego lub w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne w zakresie dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy oraz w zakresie dokonania płatności agentowi rozliczeniowemu.
 8. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w osobnym dokumencie występującym pod nazwą: „Polityka Prywatności” dostępnym na stronie Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres zbieranych danych osobowych.
 9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, Klient powinien kierować na adres: sklep@polskawiklina.pl z dopiskiem „Dane Osobowe”.

 

DZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18

 1. Sprzedawca Sklepu internetowego działającego pod adresem: http://www.polskawiklina.pl/ dba o prawa Konsumenta w tym celu wskazuje w niniejszym Regulaminie zasady jakie powinny obowiązywać Sprzedawcę i Kupującego w związku zawieranymi Umowami Sprzedaży.
 2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy zawsze tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy, pierwszeństwo mają zawsze przepisy Ustawy.
 3. Kupujący będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur udostępnione są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Kupujący będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w takich przypadkach może m.in.:
 • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
 • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 19

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem: http://www.polskawiklina.pl/.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta, a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od dnia udostępnienia ich na stronie Sklepu internetowego. W przypadku zmiany treści Regulaminu, która związana jest ze zmianami przepisów prawa, zmiany te obowiązują od dnia obowiązywania tych przepisów. Kupujący posiadający Konto w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu, gdyż będą one realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2023 r.

Call Now Button