Skip to main content

REKLAMACJE ZAKUPIONEGO TOWARU

OGÓLNE ZASADY REKLAMACJI ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupujących będących Konsumentami oraz Kupujących będących Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi za sprzedany Towar są określone w przepisach prawa, tj. odpowiednio:
 • w przypadku Towarów zakupionych do dnia 31 grudnia 2022 r., zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Towaru określają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r.,
 • w przypadku Towarów kupionych od dnia 01 stycznia 2023 r. zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży określają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności Rozdział 5a i art. 43a Ustawy o prawach konsumenta i następne.
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego o którym mowa w ust 1 powyżej pisemnie na adres: 37-420 Rudnik nad Sanem, Kopki ul. Wygoda 58 lub drogą elektroniczną na adres email zwroty@polskawiklina.pl. Jeżeli reklamacja dotyczy Towaru konieczne jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z żądaniem, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Towaru i ustosunkowania się do żądań Kupującego.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia Towaru wykraczające ponad jego zwykłe użytkowanie, spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek i zaleceń producenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. Sprzedawca nie uznaje reklamacji związanych z:
 • naturalnymi rozwarstwieniami, ostrymi elementami, pęknięciami i nierównościami Towarów z wikliny;
 • odchyleniami i różnicami w kolorze oraz rozmiarze Towarów z wikliny;
 • nieprawidłowym użytkowaniem Towarów z wikliny, w szczególności Towarów dla dzieci, które mają charakter kolekcjonerski a ich użytkowanie przez dzieci odbywa się na wyłączną odpowiedzialność opiekuna.
 1. Sprzedawca zastrzega także, że Towary z wikliny są wyrobami ręcznymi i nie posiadają atestów. Towary z wikliny wykonywane są przy użyciu zszywek, gwoździ i wkrętów oraz innych metalowych elementów, mogą zawierać ostre elementy i wykończenia. Zaleca się umieszczanie tych Towarów na płytkach, dywanie lub zabezpieczenie ich filcem. Ze względu na właściwości wikliny Towary te należy także chronić przed słońcem i deszczem.
 2. Podstawą do przyjęcia reklamacji przesyłek uszkodzonych przez kuriera jest:
 • protokół szkody, spisany w obecności kuriera po sprawdzeniu zawartości w jego obecności,
 • jeśli spisanie protokołu szkody przy kurierze okazało się niemożliwe, należy spisać protokół online na stronie przewoźnika najpóźniej do 3 dni kalendarzowych ze wskazaniem winy przewoźnika:
 1. DPD: https://protokol.dpd.com.pl/,
 2. Poczta Polska: https://ereklamacje.poczta-polska.pl/wniosek_reklamacyjny/customer-type
 • udokumentowanie uszkodzenia w postaci zdjęć zwartości przesyłki, powstałej szkody, opakowania i przesłanie korespondencji elektronicznej wraz z opisem uszkodzeń na zwroty@polskawiklina.pl wraz z numerem Zamówienia.

 

REKLAMACJA ZAKUPIONEGO TOWARU NA PODSTAWIE RĘKOJMI

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji Towarów kupionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 2. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady Towaru (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).
 3. W razie stwierdzenia wady Towaru Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, Sprzedaży w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady,
 • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest wówczas zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;
  z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 1. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 2. W sytuacji wskazanej w ust. 2 powyżej, jeśli do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu cywilnego, Kupujący zobowiązany będzie dostarczyć Towar.
 3. Kupujący ma obowiązek zapakować odsyłany Towar w odpowiedni sposób zgodnie z jego właściwościami, tak aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom powstałym podczas transportu. Koszt przesłania Towaru w ramach reklamacji ponosi Sprzedawca, jednakże dopiero w chwili uznania reklamacji, dokonując zwrotu poniesionych przez Kupującego kosztów w sposób przez niego wskazany w reklamacji. Sprzedawca nie odbiera Towarów przesłanych do niego za pobraniem. Kupujący jest zobowiązany odesłać Towar do 7 dni od zgłoszenia reklamacji.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu wskazanemu w ust. 2 powyżej. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

REKLAMACJA ZAKUPIONEGO TOWARU NA PODSTAWIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji Towarów kupionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego od dnia 01 stycznia 2023 roku.
 2. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta dotyczących niezgodności towaru z Umową Sprzedaży (Rozdział 5a, art. 43a i następne Ustawy o prawach konsumenta).
 3. W razie niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać naprawy Towaru lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może: wymienić Towar, gdy Kupujący żądał naprawy, lub naprawić Towar, gdy Kupujący żądał wymiany.
 4. Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży, a Kupujący może zgłosić żądanie wskazane w ust. 6 poniżej. Dla oceny „nadmierności kosztów” bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.
 5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 powyżej Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca naprawia lub wymienia Towar w rozsądnym czasie od chwili, kiedy Kupujący poinformował Sprzedawcę o niezgodności Towaru i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca ponosi koszt naprawy lub wymiany Towaru. Sprzedawca zapewnia odbiór Towaru na własny koszt.
 6. W razie stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać obniżenia Ceny albo zwrotu Ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
 • brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
 • brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo zwrot Ceny z powodu odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3 powyżej;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 1. Obniżona Cena pozostaje w takiej proporcji do Ceny Towaru, w jakiej wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży zostaje do wartości Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu kwotę należną w ramach obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu Ceny.
 2. Kupujący, o którym mowa w ust. 1 nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży i żądać zwrotu Ceny za Towar, jeśli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Przyjmuje się, że niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest istotna.
 3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym Rozdziale Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany niezwłocznie zwraca Sprzedawcy Towar na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu Cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Towaru lub dowodu odesłania Towaru. Jeśli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Towarów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży wszystkich Towarów jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 • Sprzedawca zwraca Cenę takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.
 • Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Towaru i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
 • Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jeśli Kupujący, o którym mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Towar jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) i zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

Szczegółowe informacje dotyczące Zwrotów i Reklamacji dostępne są w Regulaminie Sklepu www.polskawiklina.pl

Polska Wiklina
Polska Wiklina
106 opinii Google
Patrycja Marzec
Patrycja Marzec
2024-03-23
Polecam produkty od Polska Wiklina. Koszyczek z uszami jest przeuroczy i idealny dla malutkich rączek :) Posiadamy również wózek tej firmy. Niedość, że rzeczy są piękne to wykonane bardzo precyzyjnie - jakość TOP! ????
Karolina Lysa
Karolina Lysa
2024-03-22
Piękne, polskie rękodzieło, wykonane z najwyższą starannością. Polecam serdecznie i pewnie jeszcze nieraz dokonam zakupów w Polskiej Wiklinie.
Sandra Ceglarek
Sandra Ceglarek
2024-03-20
Polecam z całego serca ???????? Mamy juz 3 produkty i są przepiękne i mega wytrzymałe ! Koszyczek na kółkach wyrusza z nami na zakupy, po kamieniach, trawie, asfalcie i kompletnie nic się nie dzieje ! To samo tyczy się dwóch koszyczków, które sprawdzają się pięknie jako ozdoba w pokoiku, ale też spacerkach by maluch mógł zbierać swoje skarby ( kamyki, kwiaty, patyki ???? ) Testy produktów pokazują jak świetnie są wykonane ???? Obsługa klienta na najwyższym poziomie i w miłej atmosferze ????????
Paulina Wolańska
Paulina Wolańska
2024-03-19
Produkty marki Polska Wiklina są z Nami już od kilku lat pierwsze zamówienie było na urodzinki córeczki stolik oraz krzesełko które są z Nami do dziś i nadal w stanie idelanym. Teraz mamy przyjemność mieć kolejny produkt tej marki koszyczek Wielkanocny Miś który jest niezwykle uroczy i każde dziecko będzie nim zachwycone. Polecamy z całego serca ❤️❤️❤️
Kamila
Kamila
2024-01-31
Zamówiłam krzesło REGAN PAS. Jestem bardzo zadowolona! Produkt wygląda tak jak na zdjęciu na stronie, a dostawa przebiegła bardzo szybko i sprawnie, dostałam swoje krzesło w 4 dni od złożenia zamówienia. Nie mam żadnych zastrzeżeń i polecam każdemu zrobić zakup na Polskiej Wiklinie <3
Monika Sierzega
Monika Sierzega
2024-01-31
Wyjątkowo profesjonalna i miła obsługa
Anna Pieron
Anna Pieron
2024-01-31
Koszyki i doniczki, ktore zamówiłam wyglądają świetnie. Jakość i styl - powyzej oczekiwań. No i produkt polski, co było dla mnie właściwie pierwszą motywacją. Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na zakup. Pozdrawiam, Anna
Jarek Buczek
Jarek Buczek
2024-01-31
Piękne i wysokiej jakości produkty! Doskonale wpisują się we wnętrza w stylu Boho oraz cottagecore. Szeroki asortyment pozwala na dobór idealnych dodatków nie tylko do pokoju dziecięcego czy salonu ale również na taras i do ogrodu. Znajoma fotograf zamówiła kilka produktów do stylizowanych sesji zdjęciowych! Żona jest niezmiernie zadowolona i już szykuje się do kolejnych zakupów. Świetny kontakt i szybka dostawa, serdecznie polecamy????
Sylwia L
Sylwia L
2024-01-30
Kupiłam kosz wiklinowy bagażowy - przepięknie i starannie wykonany, ekspresowa wysyłka. Obdarowana osoba zachwycona!
Call Now Button