REKLAMACJE ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady.
 2. Gdy zakupiony przez Kupującego Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.
 3. Kupujący zgłaszając Reklamacje powinien czytelnie wypełnić formularz reklamacji, dołączony do przesyłki lub dostępny do pobrania na stronie Sklepu internetowego jako Formularz Reklamacji, po czym odesłać go razem z Towarem i dowodem potwierdzającym zakup (tj. faktura lub paragon) na adres:37-420 Rudnik nad Snem, Kopki ul. Wygoda 58 z wyraźnym dopiskiem „REKLAMACJA”.  Zgłoszenie reklamacji bez jednoczesnego przesłania Towaru uniemożliwi Sprzedawcy prawidłowe rozpatrzenie reklamacji.
 4. W przypadku, gdy sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może według własnego wyboru:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego usunie wadę lub wymieni Towar na wolny od wad albo zwróci Cenę, gdy nie będzie możliwa naprawa,
 • żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady (Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu ze sposobem określonym w pkt 1) wymagałoby nadmiernych kosztów).
 1. Kupujący ma obowiązek zapakować odsyłany Towar w odpowiedni sposób zgodnie z jego właściwościami, tak aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom powstałym podczas transportu. Koszt przesłania Towaru w ramach Reklamacji ponosi Sprzedawca, jednakże dopiero w chwili uznania reklamacji, dokonując zwrotu poniesionych przez Kupującego kosztów w sposób przez niego wskazany w reklamacji. Sprzedawca nie odbiera Towarów przesłanych do niego za pobraniem.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do Reklamacji w ciągu 14 dni roboczych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta wykraczające ponad zwykłe użytkowanie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będący wynikiem korzystania z niego poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. Różnice w kolorze oraz w podanych, a rzeczywistych rozmiarach Towarów nie stanowią podstawy do Reklamacji. Reklamacją nie są objęte również naturalne rozwarstwienia, pęknięcia, nierówności oraz ostre elementy Towarów stanowiących wyroby z wikliny.

ODBIÓR TOWARU

 1. Sprzedawca informuje, że obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu, w obecności kuriera lub dostawcy.
 2. W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki w trakcie jej sprawdzenia okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku Kupujący jest zobowiązany odmówić przyjęcia przesyłki i zażądać od przewoźnika ustalenia protokolarnie stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Protokół odmowy przyjęcia Towaru powinien zawierać informacje o rodzaju uszkodzeń mechanicznych.
 3. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości związanych z odbiorem Towaru Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego lub w niniejszym Regulaminie.
 4. Nieuzasadniona odmowa odbioru Towaru lub jego nieodebranie w wyznaczonym terminie, uprawnia Sprzedawcę do wezwania Kupującego do wykonania Umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu jej wykonania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wykonania przez Kupującego Umowy sprzedaży, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Kupującym i obciążyć Kupującego kosztami zwrotu Towaru.

Szczegółowe informacje dotyczące Zwrotów i Reklamacji dostępne są w Regulaminie Sklepu www.polskawiklina.pl

 

USZKODZONA PRZESYŁKA PRZEZ KURIERA

Podstawą do przyjęcia reklamacji przesyłek uszkodzonych przez kuriera jest:

 • protokół szkody, spisany w obecności kuriera po sprawdzeniu zawartości w jego obecności,
 • jeśli spisanie protokołu szkody przy kurierze okazało się niemożliwe, należy spisać protokół online na stronie przewoźnika najpóźniej do 3 dni kalendarzowych ze wskazaniem winy przewoźnika

DPD: https://protokol.dpd.com.pl/

Poczta Polska: https://ereklamacje.poczta-polska.pl/wniosek_reklamacyjny/customer-type

 • udokumentowanie uszkodzenia w postaci zdjęć zwartości przesyłki, powstałej szkody, opakowania i przesłanie emaila wraz z opisem uszkodzeń na zwroty@polskawiklina.pl wraz z numerem zamówienia.

W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody i wykonania powyższych czynności Reklamacja nie zostanie przyjęta.